V/v cung cấp tư liệu để xây dựng video về truyền thống ngành

Thầy cô xem VB, cung cấp tư liệu hoặc hình ảnh (nếu có)
GV dạy Sử sưu tầm, viết bài.
Các tư liệu, hình ảnh, bài viết nộp cho thầy Dũng trước ngày 29/9/2017.